Obchodné podmienky

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
Preambula, tiráž, údaje poskytovateľa hostingu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)


gastron.sk - účinnosť od tohto dátumu: 28.03.2024.


Preambula


Vitajte na našej stránke! Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru pri nákupe!
Tento internetový obchod VOP bol vytvorený pomocou generátora VOP priateľských pre spotrebiteľov.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Všeobecných obchodných podmienok, používania webovej stránky, jednotlivých produktov, procesu nákupu alebo ak by ste s nami chceli prediskutovať svoje individuálne potreby, kontaktujte prosím našich pracovníkov na uvedených kontaktných údajoch!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že objednávky prostredníctvom webovej stránky môžu vykonávať len právnické osoby, fyzické osoby neobsluhujeme.

Tiráž: údaje Poskytovateľa služby (Predávajúci, Spoločnosť).
Názov: Economic Trends Kft.
Sídlo: ulica Kökörcsin č. 9.,  089 Telki
Poštová adresa:  Kökörcsin č. 9., 2089 Telki

Registračný orgán: Okresný súd v Budapešti
IČO: 13-09-190905
DiČ: 23940794-2-13
Zástupca: generálny riaditeľ Balázs Vizi
Telefónne číslo: +36-70/604-2459
E-mail: info@gastron.sk
Webstránka: http://gastron.sk
IBANHU27101011261176650001003004

Údaje poskytovateľa hostingu


Názov: UNAS Online Kft.
Sídlo: Kőszegi č. 14., 9400 Sopron
Kontakt: unas@unas.hu
Webstránka: unas.hu

Koncepty

Koncepty


Tovar: ponúkaný na Webovej stránke a určený na predaj na Webovej stránke:


• hnuteľné veci vrátane vody, plynu a elektriny v nádobách, fľašiach alebo inak v obmedzenom množstve alebo s určitým objemom a
• hnuteľná vec, ktorá zahŕňa digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s nimi spojená, a to takým spôsobom, že v prípade neexistencie príslušného digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by tovar nebol schopný plniť svoje funkcie (ďalej len: tovar obsahujúci digitálne prvky)


Tovar obsahujúci digitálne prvky: hnuteľné veci, ktoré obsahujú digitálny obsah alebo digitálne služby alebo sú s nimi spojené takým spôsobom, že by tovar nebol schopný plniť svoje funkcie, ak by daný digitálny obsah alebo digitálna služba neexistovala.


Strany: Predávajúci a Kupujúci spoločne


Spotrebiteľ: fyzická osoba konajúca mimo rámca svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti


Spotrebiteľská zmluva: zmluva, ktorej jedným subjektom je spotrebiteľ


Funkčnosť: schopnosť tovaru obsahujúceho digitálne prvky, digitálny obsah alebo digitálnu službu vykonávať funkcie zodpovedajúce jeho účelu


Výrobca: výrobca Tovaru, v prípade dovážaného Tovaru dovozca privážajúci Tovar na územie Európskej únie, ako aj každá osoba, ktorá uvedením názvu, ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho znaku Tovaru uvádza sám ako výrobca


Interoperabilita: schopnosť tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby obsahujúcej digitálne prvky pracovať s hardvérom a softvérom odlišným od toho, s ktorým sa bežne používa rovnaký typ tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby


Kompatibilita: schopnosť tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby obsahujúcej digitálne prvky fungovať – bez potreby konverzie – s hardvérom alebo softvérom, s ktorými sa tovar, digitálny obsah alebo digitálne služby rovnakého typu bežne používajú spolu


Webová stránka: táto webová stránka, ktorá slúži na uzatvorenie zmluvy


Zmluva: Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom webovej stránky a elektronickej korešpondencie


Trvanlivé dátové médium: akékoľvek zariadenie, ktoré umožňuje spotrebiteľovi alebo podniku ukladať údaje, ktoré sú mu osobne adresované, spôsobom, ktorý je stále dostupný v budúcnosti a na dobu zodpovedajúcu účelu údajov, ako aj zobrazovať uložené údaje v nezmenenej podobe


Zariadenie: umožňujúce komunikáciu medzi neprítomnými stranami: zariadenie, ktoré je vhodné na vyhlásenie zmluvy v neprítomnosti strán - za účelom uzavretia zmluvy. Takýmto zariadením je najmä adresný alebo neadresný formulár, štandardný list, inzerát uverejnený v tlačovom produkte s objednávkovým formulárom, katalóg, telefón, fax a zariadenie poskytujúce prístup na internet.


Zmluva o neprítomnosti: spotrebiteľská zmluva, ktorá sa uzatvára bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán v rámci systému predaja na diaľku organizovaného za účelom poskytovania tovaru alebo služieb v súlade so zmluvou, a to tak, že za účelom uzavretia zmluvy využívajú zmluvné strany zariadenie, ktoré umožňuje komunikáciu len medzi neprítomnými stranami


Podnikanie: osoba konajúca v rámci svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti


Kupujúci/Vy: osoba, ktorá uzatvára zmluvu prostredníctvom webovej stránky s ponukou nákupu

 

Záruka: V prípade zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a podnikateľom (ďalej len spotrebiteľská zmluva) podľa Občianskeho zákonníka:


1. záruka poskytnutá na plnenie zmluvy, ktorú sa spoločnosť zaväzuje dobrovoľne za riadne plnenie zmluvy popri svojej zákonnej povinnosti alebo bez nej, a
2. povinná záruka na základe zákona


Kúpna cena: protihodnota, ktorá sa má zaplatiť za Tovar a za poskytnutie digitálneho obsahu.

Platná legislatíva

Platná legislatíva


Zmluva sa riadi ustanoveniami maďarského práva, pričom platia najmä tieto právne predpisy:

 • CLV z roku 1997. zákona o ochrane spotrebiteľa
 • CVIII z roku 2001 Zákon o niektorých otázkach elektronických obchodných služieb a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou
 • Zákon V z roku 2013 o Občianskom zákonníku
 • 151/2003. (IX.22.) nariadenie vlády o povinnej záruke na predmety dlhodobej spotreby
 • 45/2014. (II.26.) nariadenie vlády o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom
 • 19/2014. (IV.29.) Vyhláška NGM o procesných pravidlách vybavovania záručných a záručných nárokov na veci predávané na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom
 • LXXVI z roku 1999 zákon o autorskom práve
 • CXII z roku 2011 Zákon o práve na sebaurčenie informácií a slobode informácií
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 (28. februára 2018) o postupe proti neoprávneným územným obmedzeniam obsahu a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti zákazníka, miesta bydliska alebo sídla v rámci vnútorného trhu , a 2006/2004/ES a Nariadenie (EÚ) 2017/2394, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2009/22/ES
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (27. apríla 2016) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • 373/2021 o podrobných pravidlách zmlúv o predaji a kúpe tovaru a poskytovaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (VI. 30.) Vládne nariadenie
Rozsah a prijatie Všeobecných obchodných podmienok

Rozsah a prijatie Všeobecných obchodných podmienok

Obsah zmluvy medzi nami určujú - okrem ustanovení príslušných záväzných právnych predpisov - tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: VOP). V súlade s tým tieto obchodné podmienky obsahujú práva a povinnosti vás a nás, podmienky uzatvorenia zmluvy, termíny plnenia, dodacie a platobné podmienky, pravidlá zodpovednosti a podmienky pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Technické informácie potrebné na používanie Webovej stránky, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto Podmienkach, sú poskytované inými informáciami dostupnými na Webovej stránke.

Pred dokončením objednávky ste povinný sa oboznámiť s ustanoveniami týchto VOP.

Jazyk zmluvy, forma zmluvy

Jazyk zmluvy, forma zmluvy

 

Jazykom zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, je slovenčina.
Zmluvy spadajúce do rozsahu týchto VOP nie sú písomnými zmluvami, predávajúci ich neukladá.

Ceny

Ceny


Ceny sú v EUR a nezahŕňajú DPH.

Nie je možné vylúčiť možnosť zmeny cien zo strany Predávajúceho z dôvodu obchodnej politiky. Zmeny cien sa netýkajú už uzatvorených zmlúv. Ak Predávajúci nesprávne uviedol cenu a bola prijatá objednávka na Tovar, avšak zmluvné strany ešte neuzavreli zmluvu, Predávajúci bude postupovať na základe časti „Nesprávny cenový postup“ Všeobecných obchodných podmienok.

Postup v prípade nesprávnej ceny


Za zjavne nesprávnu cenu sa považuje:

 • cena 0 EUR,
 • cena znížená so zľavou, ale zľava je nesprávne uvedená (napr.: pri produkte v hodnote 10 EUR je pri zľave 20 % produkt ponúkaný za 5 EUR)


V prípade chybne uvedenej ceny ponúka Predávajúci možnosť zakúpenia Tovaru za skutočnú cenu, na základe ktorej sa Kupujúci môže rozhodnúť, či si objedná Tovar za skutočnú cenu alebo objednávku zruší bez nepriaznivých právnych následkov.

Vybavovanie sťažností a možnosti právneho vymáhania

Vybavovanie sťažností a možnosti právneho vymáhania


Kupujúci môže svoje spotrebiteľské sťažnosti na tovar alebo činnosť predávajúceho uplatniť na týchto kontaktných údajoch:


• Telefón: +36-70/604-2459


• Internetová adresa: http://gastron.sk


• E-mail: info@gastron.sk

Spotrebiteľské recenzie

Spotrebiteľské recenzie

Informujeme kupujúcich, že predávajúci na svojej webovej stránke používa spotrebiteľsky priateľský systém hodnotenia. Hodnotiaci systém neumožňuje hodnotiť jednotlivé Tovary, ale Predávajúceho (internetového obchodu), nasledujúce technické opatrenia v hodnotiacom systéme zaisťujú, že hodnotenia môžu podávať len skutoční zákazníci:

1. systém funguje nezávisle od webshopu, ktorý ho používa tak, že po nákupe sa otvorí hodnotiaci WIDGET a zaslané hodnotenia si spotrebiteľ Consumer Friend (JUTASA Kft.) uloží do vlastného systému.

Jediným spôsobom, ako odoslať

2. názor, je, že skutočný zákazník napíše svoje stanovisko do e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú Priateľovi spotrebiteľovi po nákupe.

 

Internetový obchod využívajúci hodnotiaci systém nemá žiadnu technickú možnosť zmazať hodnotenia alebo názory.

 

Výsledkom uvedeného je, že systém obsahuje len hodnotenia a názory skutočných zákazníkov a systém nerozlišuje medzi pozitívnymi a negatívnymi názormi, zobrazuje ich oboje.

Čiastočná neplatnosť, kódex správania  

Čiastočná neplatnosť, kódex správania

 

Ak je niektorý bod Všeobecných obchodných podmienok právne neúplný alebo neplatný, zostávajú ostatné body zmluvy v platnosti a namiesto neplatnej alebo nesprávnej časti sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

 

Predávajúci nemá vypracovaný kódex správania podľa zákona o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom.

Informácie o prevádzke tovaru obsahujúceho digitálne prvky, ako aj o platnom technickom ochrannom opatrení

Informácie o prevádzke tovaru obsahujúceho digitálne prvky, ako aj o platnom technickom ochrannom opatrení

 

Dostupnosť serverov poskytujúcich údaje zobrazené na webovej stránke je viac ako 99,9 % ročne. Celý dátový obsah je pravidelne zálohovaný, takže v prípade problému je možné pôvodný dátový obsah obnoviť. Údaje zobrazené na webovej stránke sú uložené v databázach MSSQL a MySQL. Citlivé údaje sa ukladajú s primeranou úrovňou šifrovania a na ich kódovanie sa používa hardvérová podpora zabudovaná v procesore.

Informácie o podstatných vlastnostiach Tovaru

Informácie o podstatných vlastnostiach Tovaru

Na webovej stránke uvádzame informácie o podstatných vlastnostiach Tovaru, ktoré je možné zakúpiť v popise každého Tovaru.

Oprava chýb pri zadávaní údajov - Zodpovednosť za pravdivosť poskytnutých údajov

Oprava chýb pri zadávaní údajov - Zodpovednosť za pravdivosť poskytnutých údajov

 

V priebehu objednávky máte možnosť zmeniť údaje, ktoré ste zadali pred finalizáciou objednávky (kliknutím na tlačidlo späť v prehliadači sa otvorí predchádzajúca stránka, takže zadané údaje je možné opraviť aj keď ste už prešli na ďalšiu stránku ). Upozorňujeme, že je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby údaje, ktoré poskytnete, boli zadané správne, pretože Tovar bude fakturovaný a doručený na základe údajov, ktoré nám poskytnete. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že nesprávne zadaná e-mailová adresa alebo presýtenie úložného priestoru prislúchajúceho k schránke môže mať za následok nedoručenie potvrdenia a znemožnenie uzatvorenia zmluvy. Ak kupujúci dokončil svoju objednávku a zistí chybu v zadaných údajoch, musí čo najskôr iniciovať úpravu svojej objednávky. Zmeny nesprávnej objednávky môže kupujúci oznámiť predávajúcemu zaslaním listu z e-mailovej adresy uvedenej pri objednávke alebo telefonicky predávajúcemu.

Používanie webovej stránky

Používanie webovej stránky

Nákup nepodlieha registrácii.

Webová stránka poskytuje používateľom prezentácie produktov a online objednávanie.

Na Gastron.sk poskytujeme služby len firemným zákazníkom s daňovým číslom.

Používateľ môže prechádzať webovú stránku pomocou položiek ponuky. Tovar je zaradený v systéme kategórií. Kliknutím na názov kategórie sa vám zobrazí zoznam v nej nainštalovaného tovaru. Ak sa všetok Tovar v danej kategórii nezmestí na jednu stranu, môžete použiť čísla nad a pod Tovarom na. Zo zoznamu tovaru sa na stránku s podrobným tovarom dostanete kliknutím na názov tovaru, tu sa dozviete o podrobnej charakteristike a cene tovaru, ktorý si chcete objednať. Ceny na maďarskej stránke sú zobrazené vo forintoch (HUF), na slovenskej v eurách (EUR). Výmenný kurz medzi menami určuje Poskytovateľ služby v rámci vlastnej právomoci. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Poskytovateľ služby nezodpovedá za nesprávne ceny vyplývajúce z preklepov a nie je povinný akceptovať Objednávku za chybnú cenu.

Na stránke je možné vyhľadávať tovar podľa kľúčového slova. Výsledky produktov zodpovedajúce kritériám vyhľadávania sa zobrazia ako zoznam, podobne ako v kategóriách.

Vybraný Produkt je možné vložiť do košíka pomocou tlačidla košík, vedľa tlačidla je možné nastaviť požadovaný počet kusov. Užívateľ si môže skontrolovať obsah košíka pomocou položky ponuky Košík. Tu môžete zmeniť množstvo Tovaru, ktorý ste pridali do košíka, prípadne danú položku vymazať. Na úplné vyprázdnenie koša môžete použiť aj tlačidlo Vyprázdniť košík.

Používateľ môže pokračovať v nákupe kliknutím na tlačidlo Objednať. Ako druhý krok je možné vstúpiť, zaregistrovať sa a nakupovať bez registrácie. V prípade registrácie a nákupu bez registrácie musí Užívateľ uviesť nasledovné údaje: e-mailovú adresu, názov firmy, telefónne číslo, daňové číslo, fakturačnú adresu (sídlo), a ak je iná, dodaciu adresu. Pre registráciu je potrebné okrem vyššie uvedených údajov zadať aj heslo. O úspešnej registrácii sa Užívateľ môže dozvedieť e-mailom a na webovej stránke. Používateľ môže požiadať Poskytovateľa služby o vymazanie svojej registrácie e-mailom, v takom prípade sa musí znova zaregistrovať pre nový nákup.

Používateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti prístupových údajov. Užívateľ je zodpovedný za aktualizáciu svojich údajov a je povinný oznámiť Poskytovateľovi služby, ak sa dozvie, že jeho údaje boli zneužité treťou osobou. V prípade zabudnutia hesla je možné požiadať o nové heslo na webovej stránke na zaregistrovanú e-mailovú adresu. V prípade, že sa Používateľ už na webovej stránke zaregistroval, môže proces objednávky pokračovať zadaním jeho e-mailovej adresy a hesla.

Ako ďalší krok objednávky si Užívateľ musí zvoliť spôsob platby a doručenia, ktorý mu vyhovuje. Pomocou súhrnnej stránky si Užívateľ môže skontrolovať všetky predtým zadané údaje a Tovar, ktorý si chce objednať a jeho množstvo. Môžete skontrolovať, či hodnota zostaveného košíka dosiahla minimálnu sumu objednávky. V prípade chýb pri zadávaní údajov môžete pomocou ikony ceruzky opraviť zadané údaje.

Ak nájdete všetko vhodné, môžete objednávku dokončiť pomocou tlačidla Odoslať objednávku. Potvrdenie o tom dostanete na webovej stránke alebo e-mailom. Ak po zaznamenaní objednávky (napr. v potvrdzovacom e-maili) zistíte nesprávne údaje, musíte to bezodkladne, najneskôr však do jednej hodiny, nahlásiť Poskytovateľovi služby. Bez ohľadu na zámer objednávky sa Používateľ môže prihlásiť pomocou okna Prihlásenie kupujúceho alebo položky menu Prihlásenie. Po prihlásení sa zobrazí položka menu Zmeniť údaje, kde môžete zmeniť údaje, ktoré ste zadali pri registrácii, ako aj údaje zadanej objednávky a sledovať jej stav.

Dokončenie objednávky (vytvorenie ponuky)

Dokončenie objednávky (vytvorenie ponuky)

Ak ste presvedčený, že obsah košíka zodpovedá Tovaru, ktorý si želáte objednať, a že sú vaše údaje správne, môžete objednávku dokončiť kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Informácie uvedené na webovej stránke nepredstavujú ponuku na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. V prípade objednávok spadajúcich do rozsahu týchto VOP sa považujete za navrhovateľa.

 

Stlačením tlačidla "Objednať" výslovne beriete na vedomie, že Vašu ponuku je potrebné považovať za uskutočnenú a že z Vášho vyjadrenia - v prípade potvrdenia Predávajúcim v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami - vyplýva platobná povinnosť. Svojou ponukou ste viazaní po dobu 48 hodín. Ak Vašu ponuku Predávajúci nepotvrdí do 48 hodín podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, zbavíte sa povinnosti urobiť ponuku.

Spracovanie objednávky, vytvorenie zmluvy

Spracovanie objednávky, vytvorenie zmluvy

 

Objednávku môžete zadať kedykoľvek. Predávajúci potvrdí Vašu ponuku e-mailom najneskôr v pracovný deň nasledujúci po odoslaní Vašej ponuky. Zmluva vzniká vtedy, keď je vo vašom poštovom systéme dostupný potvrdzujúci e-mail odoslaný Predávajúcim.

Spôsob platby

Spôsob platby

Barion

 

Barion Smart Gateway je úplne domácou platobnou bránou nezávislou od bánk, ktorá dokáže akceptovať bankové karty a elektronické peniaze, ktorá okrem bezkonkurenčných cien disponuje mnohými inovatívnymi funkciami. Ešte pohodlnejšie je použitie už po jednej minúte registrácie. Keďže čísla bankových kariet sú uložené v zabezpečenom systéme s certifikáciou PCI DSS, na používanie ľubovoľnej uloženej karty stačí zadať zaregistrovanú e-mailovú adresu a heslo. Na webovom rozhraní Barionu pomáhajú reporty, možnosti exportu a zasielané mesačné faktúry s obchodnými procesmi a oficiálnym účtovníctvom. Transakcie prebiehajú v reálnom čase a prichádzajúce položky je možné prezerať aj v mobilnej aplikácii. Pomocou bezplatnej aplikácie Barion môžu používatelia Barionu platiť mobilom v čoraz väčšom počte obchodov a reštaurácií bez toho, aby museli nosiť hotovosť alebo bankovú kartu. Banková bezpečnosť je garantovaná dohľadom MNB (licencia MNB: H-EN-I-1064/2013). Ochrana pred zneužitím bankovej karty je riešená flexibilne a férovo.

Počas platby môže dôjsť k rozdielu medzi hodnotou košíka a sumou transakcie v dôsledku zaokrúhľovania.


Platba kreditnou kartou


V našom internetovom obchode môžete platiť rýchlo a bezpečne bankovou kartou. Tento spôsob platby poskytujeme aj kuriérom a pri vyzdvihnutí na mieste.
Mobilná platba

Počas platby môže dôjsť k rozdielu medzi hodnotou košíka a sumou transakcie v dôsledku zaokrúhľovania.

 

Dobierka

Platba kreditnou kartou

 

Ak chcete hodnotu objednávky zaplatiť pri prevzatí balíka, zvoľte spôsob platby "Dobierka". U kuriéra môžete platiť v hotovosti alebo platobnou kartou, poplatok za dobierku je 390 HUF brutto.

Spôsob dopravy, poplatky

Spôsob dopravy, poplatky


Kuriérska služba 


Tovar je doručený kuriérskou službou. Ide o komfortnú službu bez príplatku, ktorú by ste mali využiť, ak potrebujete dodanie zakúpeného tovaru maximálne do 2 - 4 pracovných dní.

Min. Max. Cena za dopravu
0 kg 0 kg s DPH 1 800 Ft
10.1 kg 20 kg s DPH 2 400 Ft
20.1 kg 30 kg s DPH 2 900 Ft
30.1 kg 40 kg s DPH 3 600 Ft
40.1 kg 50 kg s DPH 4 500 Ft
50.1 kg ∞ s DPH 5 400 Ft
Cena za dopavu nad 60 000 Ft je zadarmo!


Osobný odber


Objednaný Tovar si môžete vyzdvihnúť aj osobne v našej prevádzke v Budapešti alebo Miškolci počas otváracích hodín.
Nebudú vám účtované žiadne poplatky.

 

Dátum plnenia, výhrada práv, doložka vlastníctva

Dátum vyplnenia


Čo sa týka objednávky, všeobecná dodacia lehota je maximálne 1 - 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade omeškania zo strany predávajúceho je kupujúci oprávnený stanoviť dodatočnú lehotu. Ak predávajúci neplní v dodatočnej lehote, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

 

Výhrada práv, doložka vlastníctva


Ak ste si predtým objednali Tovar bez toho, aby ste ho dostali pri dodávke (okrem prípadu, keď ste uplatnili právo na odstúpenie od zmluvy), alebo ak bol Tovar vrátený predávajúcemu s označením nežiaduce, Predávajúci splní objednávku s kúpnou cenou a zaväzuje vás uhradiť náklady na dopravu vopred.

Predávajúci môže pozastaviť dodanie Tovaru, kým sa nepresvedčí, že úhrada ceny Tovaru prebehla úspešne prostredníctvom elektronického platobného riešenia (vrátane prípadu, keď v prípade Tovaru plateného bankovým prevodom Kupujúci prevedie kúpnu cenu a prepočet v mene jeho členského štátu a z dôvodu bankových provízií a nákladov nedostane Predávajúci celú sumu kúpnej ceny a poplatku za doručenie). Ak nebola cena Tovaru uhradená v plnej výške, Predávajúci môže požiadať Kupujúceho o doplnenie kúpnej ceny.

 

Predaj do zahraničia

Predaj do zahraničia

 

Predávajúci nerozlišuje medzi Kupujúcimi na území Maďarska a mimo územia Európskej únie pomocou Webovej stránky. V prípade, že v týchto VOP neexistuje iné ustanovenie, Predávajúci zabezpečuje dodanie/prevzatie objednaného Tovaru na území Maďarska.

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú aj na nákup mimo územia Maďarska s tým, že na základe ustanovení príslušnej vyhlášky spotrebiteľ, ktorý je občanom členského štátu alebo má bydlisko v členskom štáte Štát alebo podnik, ktorý má miesto podnikania v členskom štáte, sa pri výklade tohto bodu považuje za kupujúceho a v rámci Európskej únie nakupuje tovar alebo používa služby výlučne za účelom konečného použitia alebo koná s takým úmyslom . Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá koná za účelom, ktorý je mimo rámca jej obchodnej, priemyselnej, remeselnej alebo odbornej činnosti.

Komunikačným a nákupným jazykom je predovšetkým maďarčina, Predávajúci nie je povinný komunikovať s Kupujúcim v jazyku domovskej krajiny Kupujúceho.

Predávajúci nie je povinný dodržiavať mimozmluvné požiadavky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu Kupujúceho vo vzťahu k príslušnému Tovaru, ako sú označovanie alebo požiadavky špecifické pre daný sektor, ani o týchto požiadavkách Kupujúceho informovať.

Pokiaľ Predávajúci neurčí inak, na všetok Tovar sa vzťahuje maďarská DPH.

Zákazník si môže uplatniť svoje zákonné práva v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.

V prípade použitia elektronického platobného riešenia sa platba uskutočňuje v mene určenej Predávajúcim,

Predávajúci môže zadržať dodanie Tovaru, kým sa neubezpečí, že úhrada ceny Tovaru a poplatku za dodanie prebehla úspešne a úplne prostredníctvom elektronického platobného riešenia (vrátane prípadu, keď v prípade Tovaru uhradeného bankovým prevodom, Kupujúci prevádza v mene svojho členského štátu z dôvodu kúpnej ceny (poplatku za doručenie) a konverzie, ako aj bankových provízií a nákladov, Predávajúci nedostane celú sumu kúpnej ceny. Ak nebola cena Tovaru uhradená v plnej výške, Predávajúci môže požiadať Kupujúceho o doplnenie kúpnej ceny.

Predávajúci poskytuje za účelom odovzdania Tovaru aj nemaďarským kupujúcim rovnaké možnosti odovzdania ako maďarským kupujúcim.

Ak podľa Všeobecných obchodných podmienok môže Zákazník požiadať o dodanie Tovaru na územie Maďarska alebo na územie iného členského štátu Európskej únie, môže o to požiadať aj nemaďarský odberateľ prostredníctvom ktorejkoľvek z dodávkových služieb. spôsoby uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Ak si Kupujúci môže podľa Všeobecných obchodných podmienok zvoliť osobný odber Tovaru od Predávajúceho, môžu toto využiť aj kupujúci mimo Maďarska.

V ostatných prípadoch môže Kupujúci požadovať prepravu Tovaru do zahraničia na vlastné náklady. Maďarskí kupci nemajú na toto právo nárok.

Predávajúci splní objednávku po uhradení poplatku za doručenie, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu poplatok za doručenie, alebo nevyrieši samotnú dodávku do vopred dohodnutého termínu, predávajúci odstúpi od zmluvy a vráti zálohu. zaplatená kúpna cena Kupujúcemu.

Informácie o záruke na výrobok a záruke príslušenstva pre záruku zhody tovaru v prípade kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi ,Všeobecné pravidlá záručných práv - Záruka a záruka na produkt

Informácie o záruke na výrobok a záruke príslušenstva pre záruku zhody tovaru v prípade kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi


Všeobecné pravidlá záručných práv


Zákazník, ktorý nie je považovaný za spotrebiteľa, môže podľa svojho výberu uplatniť nasledujúce záručné nároky na príslušenstvo:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je splnenie vami zvolenej požiadavky nemožné alebo by pre Predávajúceho znamenalo neúmerné dodatočné náklady v porovnaní s plnením inej požiadavky. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o pomerné zaslanie náhrady, alebo môže Kupujúci chybu opraviť na náklady Predávajúceho, alebo ju dať opraviť niekomu inému alebo - v krajnom prípade - odstúpiť od zmluvy.

Môžete preniesť z vášho vybraného práva na záruku na príslušenstvo na iné, ale budete znášať náklady na prevod, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo ak na to predajca neuviedol dôvod.

V prípade použitého tovaru sa záručné a záručné práva líšia od všeobecných pravidiel. Pri použitom Tovare môžeme hovoriť aj o vadnom plnení, treba však prihliadať na okolnosti, za ktorých mohol Kupujúci výskyt niektorých vád očakávať. V dôsledku zastarávania sa stále častejšie vyskytujú určité vady, v dôsledku čoho nemožno predpokladať, že použitý Tovar môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený. Na základe toho môže kupujúci uplatniť svoje záručné práva len na vady, ktoré sú mimo vady vyplývajúce z používania a ktoré vznikli nezávisle od nich. Ak má použitý Tovar vady a Kupujúci, ktorý je považovaný za Spotrebiteľa, bol o tejto skutočnosti informovaný už pri kúpe, Poskytovateľ služby nezodpovedá za známu vadu.

V prípade kupujúcich, ktorí sa nepovažujú za spotrebiteľov, je lehota na uplatnenie záručného práva 1 rok, ktorá začína plynúť dňom plnenia (odovzdania).

 

Záruka a záruka na produkt


Záruka na produkt a povinná záruka sa vzťahuje len na zákazníkov, ktorí sa kvalifikujú ako spotrebitelia.

Ak Predávajúci dobrovoľne poskytuje záruku na daný Produkt, bude to uvedené samostatne pri kúpe Produktu.

Ak výrobca poskytuje na Tovar záruku výrobcu, ktorá sa vzťahuje aj na kupujúcich, ktorí sa nepovažujú za spotrebiteľov, možno si ju uplatniť priamo u výrobcu.

Informácie o správe údajov
Zásady ochrany osobných údajov + správca údajov

Zásady ochrany osobných údajov


Dátum prijatia: 28-03-2024

 

Správca údajov


Názov firmy: Economic Trends Kft.

Sídlo: Kökörcsin ulica č. 9, 2089 Telki

Poštová adresa, vybavovanie sťažností: Kökörcsin ulica č. 9, 2089 Telki

Emailová adresa: info@gastron.sk

Telefónne číslo: +421 903 756 652

Webstránka: http://gastron.sk

 

Poskytovateľ hostingu


Názov: UNAS Online Kft.

Poštová adresa: Kőszegi cesta č. 14, 9400 Sopron

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Telefónne číslo:

 

Popis spracovania údajov pri prevádzke internetového obchodu


Tento dokument obsahuje všetky relevantné informácie o správe údajov týkajúce sa prevádzky internetového obchodu v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len: Nariadenie GDPR) a na základe CXII z roku 2011. TV. (ďalej: Infotv.).


Informácie o používaní cookies


Čo je to cookie?

 

Správca údajov používa pri návšteve webovej stránky takzvané cookies. Súbor cookie je informačný balík pozostávajúci z písmen a číslic, ktoré naša webová stránka posiela do vášho prehliadača s cieľom uložiť určité nastavenia, uľahčiť používanie našej webovej stránky a pomôcť nám zhromaždiť niektoré relevantné štatistické informácie o našich návštevníkoch.

Niektoré zo súborov cookie neobsahujú osobné údaje a nie sú vhodné na identifikáciu jednotlivého používateľa, niektoré z nich však obsahujú individuálny identifikátor – tajný, náhodne vygenerovaný reťazec čísel – ktorý je uložený vo vašom zariadení, čím zabezpečuje vašu identifikáciu. Doba prevádzky každého súboru cookie je uvedená v príslušnom popise každého súboru cookie.

Právne pozadie a právny základ cookies:

Právnym základom správy údajov je váš súhlas na základe článku 6 ods. (1) bod a) Nariadenia.

 

Hlavné charakteristiky súborov cookie používaných webom:


Cookies nevyhnutné pre prevádzku:


Ak nesúhlasíte s používaním týchto súborov cookie, niektoré funkcie vám nemusia byť dostupné.

 

Súbor cookie relácie: Tieto súbory cookie ukladajú polohu návštevníka, jazyk prehliadača, menu platby a ich životnosť je do zatvorenia prehliadača alebo maximálne 2 hodiny.

 

Vekovo obmedzený obsah cookie: Tieto súbory cookie zaznamenávajú schválenie obsahu s vekovým obmedzením a to, že dotknutá osoba má viac ako 18 rokov a ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

 

Súbor cookie odporúčaných produktov: Pomocou funkcie „odporúčať priateľovi“ zaznamenáva zoznam produktov, ktoré chcete odporučiť. Jeho životnosť je 60 dní.

 

Mobilná verzia, dizajnový súbor cookie: Zistí zariadenie používané návštevníkom a prepne na úplné zobrazenie na mobile. Jeho životnosť je 365 dní.

 

Cookie akceptovanie cookies: Keď prídete na stránku, súhlasíte s vyhlásením o ukladaní cookies v okne s upozornením. Jeho životnosť je 365 dní.

 

Logout #2 cookie: Podľa možnosti #2 systém odhlási návštevníka po 90 dňoch. Jeho životnosť je 90 dní.

 

Backendový identifikačný súbor cookie: Identifikátor backendového servera obsluhujúceho stránku. Jeho životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

 

currency Uchováva menu zákazníka. Jeho životnosť je 30 dní.

 

Súbory cookie na štatistické účely:


Referenčné cookies: Zaznamenávajú externú stránku, z ktorej návštevník na stránku prišiel. Ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

 

Last viewed product cookie: Zaznamenáva produkty, ktoré si návštevník naposledy prezeral. Ich životnosť je 60 dní.

 

Posledná prezeraná kategória cookie: Zaznamenáva poslednú prezeranú kategóriu. Jeho životnosť je 60 dní.

 

Košík cookie: Zaznamenáva produkty vložené do košíka. Jeho životnosť je 365 dní.

 

Súbor cookie inteligentnej ponuky: Zaznamenáva podmienky pre zobrazenie inteligentných ponúk (napr. bol návštevník už na stránke, má objednávku). Jeho životnosť je 30 dní.

 

Marketingové súbory cookie:


Súbor cookie Google Adwords Keď niekto navštívi našu stránku, ID súboru cookie návštevníka sa pridá do remarketingového zoznamu. Google používa súbory cookie, ako sú súbory cookie NID a SID, v produktoch Google, napríklad na prispôsobenie reklám zobrazovaných vo Vyhľadávaní Google. Takéto súbory cookie napríklad používa na zapamätanie vašich posledných vyhľadávaní, vašich predchádzajúcich interakcií s reklamami alebo výsledkami vyhľadávania od určitých inzerentov a vašich návštev na webových stránkach inzerentov. Sledovanie konverzií služby AdWords používa súbory cookie. Na sledovanie predaja a iných konverzií vyplývajúcich z reklamy sa v počítači používateľa uložia súbory cookie, keď táto osoba klikne na reklamu. Niektoré z bežných použití súborov cookie sú: výber reklám na základe toho, čo je pre používateľa relevantné, zlepšenie prehľadov o výkonnosti kampane a zabránenie zobrazovaniu reklám, ktoré už používateľ videl.

Súbor cookie Google Analytics: Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií získať presnejší obraz o aktivitách ich návštevníkov. Služba môže používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií a oznamovanie štatistických údajov o používaní webovej stránky bez individuálnej identifikácie návštevníkov spoločnosti Google. Hlavným súborom cookie používaným službou Google Analytics je súbor cookie „__ga“. Okrem správ generovaných zo štatistík používania webových stránok možno službu Google Analytics – spolu s niektorými z vyššie popísaných súborov cookie pre reklamy – použiť aj na zobrazovanie relevantnejších reklám v produktoch Google (ako je vyhľadávanie Google) a na internete.

Facebook pixel (Facebook cookie) Facebook pixel je kód, pomocou ktorého sa na webovej stránke pripravuje správa o konverziách, zostavuje sa cieľové publikum a majiteľ stránky získava podrobné analytické údaje o tom, ako návštevníci používajú webovej stránky. Pomocou Facebook pixelu môžete návštevníkom webu zobrazovať personalizované ponuky a reklamy na rozhraní Facebooku. Zásady ochrany osobných údajov Facebooku si môžete prečítať tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ak nesúhlasíte s používaním cookies, niektoré funkcie vám nebudú dostupné. Viac informácií o odstránení súborov cookie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozillahttps://support.mozilla.org/sk/products/firefox
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website

4data-sfri11471/mac
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&sjid=7357990640996023221-EU
Edge: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Správa údajov

Správa údajov

 

Za účelom uzavretia a plnenia zmluvy môže byť realizovaných niekoľko prípadov správy údajov. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že spracúvanie údajov súvisiacich s vybavovaním reklamácií a správou záruky sa vykonáva len v prípade, že uplatníte jedno z vyššie uvedených práv.

Ak prostredníctvom internetového obchodu nenakupujete, ale ste iba návštevníkom internetového obchodu, môžu sa na vás vzťahovať ustanovenia o správe údajov na marketingové účely, ak nám udelíte súhlas na marketingové účely.

 

Podrobnejšie spracúvanie údajov vykonávané za účelom uzavretia a plnenia zmluvy:

 

Kontakt


Ak nás napríklad kontaktujete s otázkou na produkt e-mailom, kontaktným formulárom alebo telefonicky. Predchádzajúci kontakt nie je povinný, môžete ho preskočiť a objednať z e-shopu kedykoľvek.

 

Spravované údaje


Údaje, ktoré ste poskytli pri kontakte.

 

Trvanie správy údajov


Údaje spracovávame dovtedy, kým nepožiadate o ich vymazanie.

 

Právny základ pre správu údajov


Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov tým, že nás kontaktujete. [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

 

Registrácia na webovej stránke

Uložením údajov zadaných pri registrácii môže prevádzkovateľ poskytnúť pohodlnejšiu službu (napr. pri novom nákupe nemusí byť dotknutá osoba zadávaná znova). Registrácia nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy.

 

Údaje spracúvané za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy

Za účelom uzavretia a plnenia zmluvy môže byť realizovaných niekoľko prípadov správy údajov. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že spracúvanie údajov súvisiacich s vybavovaním reklamácií a správou záruky sa vykonáva len v prípade, že uplatníte jedno z vyššie uvedených práv. Ak prostredníctvom internetového obchodu nenakupujete, ale ste iba návštevníkom internetového obchodu, môžu sa na vás vzťahovať ustanovenia o správe údajov na marketingové účely, ak nám udelíte súhlas na marketingové účely.

Podrobnejšie spracúvanie údajov vykonávané za účelom uzavretia a plnenia zmluvy:

Kontakt

Ak nás napríklad kontaktujete s otázkou na produkt e-mailom, kontaktným formulárom alebo telefonicky. Predchádzajúci kontakt nie je povinný, môžete ho preskočiť a objednať z e-shopu kedykoľvek.

Spravované údaje

Pre kontaktný formulár: - priezvisko - krstné meno - emailová adresa - telefónne číslo - obsah správy

Trvanie správy údajov Kým sa kontakt neuzavrie. Právny základ pre správu údajov Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov tým, že nás kontaktujete. [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Registrácia na webovej stránke

Uložením údajov zadaných pri registrácii môže prevádzkovateľ poskytnúť pohodlnejšiu službu (napr. pri novom nákupe nemusí byť dotknutá osoba zadávaná znova). Registrácia nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy

Spravované údaje

Počas správy údajov správca údajov v prípade súkromného kupujúceho (fyzickej osoby): - tvoje priezvisko, - tvoje krstné meno, - vašu fakturačnú adresu, - vašu dodaciu adresu, - Vaša emailová adresa, - Vaše telefónne číslo - tvoje heslo v prípade právnickej osoby: - kontaktné meno - názov spoločnosti (alebo inej právnickej osoby). - vaše daňové číslo, - vašu fakturačnú adresu, - vašu dodaciu adresu, - Vaša emailová adresa, - Vaše telefónne číslo - ukladá vaše heslo.

 

Spravované údaje

Pri správe údajov Správca údajov spravuje názov spoločnosti, adresu sídla, daňové číslo, telefónne číslo kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, charakteristiku zakúpeného Tovaru a dátum nákupu.

 

Trvanie správy údajov

Kým svoj súhlas neodvoláte.

 

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate Prevádzkovateľovi pri registrácii [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

 

Spracovanie objednávky

 

Počas spracovania objednávok sú potrebné činnosti správy údajov za účelom plnenia zmluvy.

 

Spravované údaje

 

Pri správe údajov Správca údajov spravuje názov spoločnosti, adresu sídla, daňové číslo, telefónne číslo kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, charakteristiku zakúpeného Tovaru a dátum nákupu.

Ak ste v internetovom obchode zadali objednávku, správa údajov a poskytovanie údajov sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

Trvanie správy údajov

 

Údaje spracovávame po dobu 5 rokov podľa občianskoprávnej premlčacej doby.

 

Právny základ pre správu údajov

 

Plnenie zmluvy. [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia]

 

Vystavenie faktúry

 

Proces správy údajov prebieha za účelom vystavenia faktúry v súlade s legislatívou a splnenia povinnosti uchovávania účtovných dokladov. The Sztv. Podľa § 169 ods. 1 až 2 musia hospodárske spoločnosti uchovávať účtovné doklady priamo a nepriamo podporujúce účtovníctvo.

 

Spravované údaje

Počas správy údajov Správca údajov spravuje názov spoločnosti, adresu sídla a daňové číslo.

 

Trvanie správy údajov

 

Faktúry vystavené Sztv. Na základe § 169 ods. (2) je potrebné ju uchovávať 8 rokov odo dňa vystavenia faktúry.

 

Právny základ pre správu údajov

 

CXXVII z roku 2007 o DPH. Na základe § 159 ods. 1 je vystavenie faktúry povinné a musí sa uchovávať 8 rokov na základe § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve [Spracovanie údajov podľa § 6 ods. ) bod c) nariadenia].

 

Správa dát súvisiacich s dodaním tovaru


Proces správy údajov prebieha za účelom doručenia objednaného produktu.

 

Spravované údaje


Názov spoločnosti, adresa doručenia, kontaktné údaje.

 

Trvanie správy údajov


Údaje spracovávame dovtedy, kým nepožiadate o ich vymazanie.

 

Právny základ pre správu údajov


Plnenie zmluvy [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia].

 

Príjemcovia a spracovatelia údajov spracovania údajov súvisiacich s dodaním tovaru

 

Meno príjemcu: Express One Hungary Kft.

 

Adresa adresáta: Európa ul. č. 12., BILK Log.Köz. L1 ép., 1239. Budapesť

 

Telefónne číslo príjemcu: +36 1 8 777 400

 

E-mailová adresa príjemcu: ugyfelszolgalat@expressone.hu

 

Webová stránka adresáta: https://expressone.sk/

 

Kuriérska služba prispieva na doručenie objednaného tovaru na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

 

Meno príjemcu: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Adresa adresáta: Dunavirág ul. č. 2-6., 1138. Budapesť

 

Telefónne číslo príjemcu: +36-1/767-8200

 

E-mailová adresa príjemcu: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Webová stránka adresáta: posta.hu

 

Kuriérska služba prispieva na doručenie objednaného tovaru na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

 

Správa údajov na marketingové účely


Správa údajov súvisiacich so zasielaním newsletterov


Proces správy údajov prebieha za účelom zasielania newsletterov.

 

Spravované údaje


Názov spoločnosti, adresa sídla, kontaktná e-mailová adresa.

 

Trvanie správy údajov


Do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

 

Právny základ pre správu údajov


Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov prihlásením sa na odber noviniek [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

 

Dodatočná správa údajov


Ak si Prevádzkovateľ želá vykonať ďalšie spracúvanie údajov, poskytne predbežné informácie o podstatných okolnostiach spracúvania údajov (právne pozadie a právny základ spracúvania údajov, účel spracúvania údajov, rozsah spracúvaných údajov, trvanie spracúvania údajov).

 

Príjemcovia osobných údajov


Spracovanie údajov na uchovávanie osobných údajov


Meno spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.

 

Kontaktné údaje spracovateľa údajov:

 

Telefónne číslo:

 

E-mailová adresa: unas@unas.hu

 

Sídlo: Kőszegi ul. č. 14., 9400. Sopron

 

Webstránka: unas.hu

 

Spracovateľ uchováva osobné údaje na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Nemáte právo na prístup k osobným údajom.

 

Činnosť spracovania údajov súvisiaca so zasielaním newsletterov


Názov spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: UNAS Online Kft.

 

Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: Kőszegi ul. č. 14., 9400 Sopron

 

Telefónne číslo spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:

 

E-mailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: unas@unas.hu

 

Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: unas.hu

 

Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní newsletterov na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno a e-mailovú adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre zasielanie noviniek.

 

Spracovanie údajov súvisiacich s prevádzkou CRM systému


Meno spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.

 

Sídlo spracovateľa údajov je: Kőszegi ul. č. 14., 9400 Sopron

 

Telefónne číslo spracovateľa údajov:

 

E-mailová adresa spracovateľa údajov je: unas@unas.hu

 

Webová stránka spracovateľa údajov: unas.hu

 

Spracovateľ sa podieľa na evidencii objednávok na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno dotknutej osoby, adresu, telefónne číslo, číslo a dátum objednávok v občianskoprávnej premlčacej lehote.

 

Správa údajov týkajúcich sa online platieb


Meno správcu údajov: Barion Payment Zrt.

 

Sídlo správcu údajov je: uI. Irinyi József ul. č. 4-20., 2. poschodie, 1117. Budapešť

 

Telefónne číslo prevádzkovateľa je: +36 1 464 7099

 

E-mailová adresa prevádzkovateľa údajov je: compliance@barion.com

 

Webová stránka prevádzkovateľa: barion.com

 

Poskytovateľ platobných služieb sa na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov podieľa na realizácii online platby, pri ktorej sú údaje v procese nákupu odovzdané poskytovateľovi online platobných služieb. Pritom poskytovateľ online platobných služieb nakladá s fakturačným menom, menom a adresou, číslom objednávky a dátumom dotknutej osoby v súlade s vlastnými pravidlami správy údajov.

 

Účelom prenosu údajov je poskytnúť poskytovateľovi platobných služieb online transakčné údaje potrebné na platobnú transakciu iniciovanú poskytovateľom platobných služieb online.

 

Právny základ pre prenos údajov: plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorá zahŕňa platbu zo strany zákazníka a v prípade online platby si platba vyžaduje prenos údajov v súlade s týmto bodom.

 

Spracovanie údajov súvisiacich s fakturáciou

Názov spracovateľa údajov: Kulcs-Soft Nyrt.

Sídlo spracovateľa údajov: Mészáros ul. 13, 1016. Budapešť

Telefónne číslo spracovateľa údajov: +36 1 336 5300

E-mailová adresa spracovateľa údajov:

Webová stránka spracovateľa údajov:

Spracovateľ údajov sa na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov podieľa na evidencii účtovných dokladov. Pritom Spracovateľ údajov poskytne meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre účtovné záznamy, Sztv. Spracúva sa po dobu zodpovedajúcu § 169 ods. 2, po uplynutí ktorej sa vymaže.

Spracovanie údajov súvisiacich s fakturáciou

Meno spracovateľa údajov: Tharanis Ügyvitel Kft.

Sídlo spracovateľa údajov:  Könyves Kálmán krt. 12-14, 1097. Budapešť

Telefónne číslo spracovateľa údajov:

E-mailová adresa spracovateľa údajov: info@tharanisugyvitel.hu

Webová stránka spracovateľa údajov:

Spracovateľ údajov sa na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov podieľa na evidencii účtovných dokladov. Pritom Spracovateľ údajov poskytne meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre účtovné záznamy, Sztv. Spracúva sa po dobu zodpovedajúcu § 169 ods. 2, po uplynutí ktorej sa vymaže.

Správa údajov súvisiacich s účtovníctvom

Názov spracovateľa údajov: Perfect Contir 2012 Kft.

Sídlo spracovateľa údajov:Mohai ul. 39, 1119 Budapešť

Telefónne číslo spracovateľa údajov:

E-mailová adresa spracovateľa údajov: iroda@perfectcontir.hu

Webová stránka spracovateľa údajov:

Spracovateľ údajov poskytuje účtovné doklady na základe písomnej zmluvy so správcom údajov v účtovníctve.

Pritom Spracovateľ údajov potrebuje meno a adresu dotknutej osoby pre účtovné záznamy rozsahu, Sztv. Spracúva sa po dobu zodpovedajúcu § 169 ods. 2, po uplynutí ktorej sa bezodkladne vymaže.

Spracovanie údajov súvisiacich s prevádzkou CRM systému

Meno spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.

Sídlo spracovateľa údajov je: ul. Kőszegi 14, 9400 Sopron.

Telefónne číslo spracovateľa údajov:

E-mailová adresa spracovateľa údajov je: unas@unas.hu

Webová stránka spracovateľa údajov: unas.hu

Spracovateľ sa podieľa na evidencii objednávok na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno dotknutej osoby, adresu, telefónne číslo, číslo a dátum objednávok v občianskoprávnej premlčacej lehote.

Spracovanie údajov súvisiacich s prevádzkou CRM systému 

Názov spracovateľa údajov: Kulcs-Soft Nyrt.

Sídlo spracovateľa údajov: Mészáros ul. č. 13, 1016. Budapešť

Telefónne číslo spracovateľa údajov: +36 1 336 5300

E-mailová adresa spracovateľa údajov:

Webová stránka spracovateľa údajov:

Spracovateľ sa podieľa na evidencii objednávok na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno dotknutej osoby, adresu, telefónne číslo, číslo a dátum objednávok v občianskoprávnej premlčacej lehote.

Vaše práva

Vaše práva pri správe údajov

V rámci doby správy údajov máte podľa ustanovení Nariadenia nárok na nasledovné práva:

 

právo odvolať súhlas

prístup k osobným údajom a informáciám o správe údajov
právo na opravu
obmedzenie správy údajov,
právo na vymazanie
právo protestovať
právo na prenosnosť.


Ak si chcete uplatniť svoje práva, vyžaduje si to vašu identifikáciu a Správca údajov s vami musí nevyhnutne komunikovať. Na účely identifikácie bude preto potrebné poskytnúť osobné údaje (identifikáciu však možno opierať len o údaje, ktoré o vás Prevádzkovateľ spravuje) a vaše sťažnosti týkajúce sa správy údajov budú dostupné v e-maile Prevádzkovateľa. vyúčtovať v lehote uvedenej v týchto informáciách ohľadom reklamácií. Ak ste boli našim zákazníkom a chceli by ste sa identifikovať, aby ste mohli vybaviť reklamácie alebo záruku, zadajte na identifikáciu svoje ID objednávky. Pomocou toho vás tiež môžeme identifikovať ako zákazníka.

Správca údajov odpovie na sťažnosti súvisiace so správou údajov najneskôr do 30 dní.

 

Právo odvolať súhlas


Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so správou údajov, v takom prípade budú poskytnuté údaje vymazané z našich systémov. Upozorňujeme však, že v prípade objednávky, ktorá ešte nebola vybavená, môže zrušenie viesť k tomu, že vám nebudeme môcť doručiť. Navyše, ak už bol nákup zrealizovaný, na základe účtovných predpisov nemôžeme vymazať údaje súvisiace s fakturáciou z našich systémov a ak nám dlhujete, tak na základe oprávneného záujmu súvisiaceho s vymáhaním pohľadávky , môžeme vaše údaje spracovávať aj v prípade odvolania súhlasu.

Prístup k osobným údajom


Máte právo získať spätnú väzbu od správcu údajov, či sú vaše osobné údaje spracúvané, a ak sú spracúvané, máte právo:

- získať prístup k spracúvaným osobným údajom a

- informovať správcu údajov o nasledujúcich informáciách:

 • účely správy údajov;
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa o vás spracúvajú;
 • informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľom;
 • plánovanú dobu uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby;
 • Vaše právo požadovať od Správcu opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a v prípade spracúvania údajov na základe oprávnených záujmov vzniesť námietku proti spracúvaniu týchto osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak údaje neboli zhromaždené od vás, akékoľvek dostupné informácie o ich zdroji;
 • skutočnosti automatizovaného rozhodovania (ak je takýto postup použitý), vrátane profilovania, ako aj, aspoň v týchto prípadoch, zrozumiteľné informácie o použitej logike a význame takejto správy údajov a očakávaných dôsledkoch pre vás. Účelom uplatnenia práva môže byť zistenie a kontrola zákonnosti správy údajov, preto v prípade viacerých žiadostí o informácie môže Prevádzkovateľ účtovať spravodlivý poplatok výmenou za poskytnutie informácií.

Prístup k osobným údajom zabezpečuje Prevádzkovateľ tak, že Vám po Vašej identifikácii zašle spracúvané osobné údaje a informácie emailom. Ak ste sa zaregistrovali, poskytujeme prístup, aby ste si mohli prezerať a kontrolovať svoje osobné údaje prihlásením sa do svojho používateľského účtu.

Vo svojej žiadosti uveďte, že žiadate o prístup k osobným údajom alebo informáciám súvisiacim so správou údajov.

 

Právo na opravu


Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bezodkladne opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

 

Právo na obmedzenie spracovania údajov


Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie údajov, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 

 • popierate správnosť osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, ktoré umožňuje Prevádzkovateľovi skontrolovať správnosť osobných údajov, ak je možné presné údaje zistiť ihneď, obmedzenie sa neuplatní;
 • správa údajov je nezákonná, ale namietate proti vymazaniu údajov z akéhokoľvek dôvodu (napríklad preto, že údaje sú pre vás dôležité na uplatnenie právneho nároku), preto nepožadujete vymazanie údajov, ale žiadate obmedzenie ich používania;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely uvedenej správy údajov, ale Vy ich požadujete na uplatňovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu údajov, avšak základom pre spracovanie údajov môžu byť aj oprávnené záujmy prevádzkovateľa, v tomto prípade, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi, spracovanie údajov musí byť obmedzené.


Ak správa údajov podlieha obmedzeniam, môžu byť takéto osobné údaje spracúvané len so súhlasom dotknutej osoby, s výnimkou ich uchovávania alebo na podávanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby. alebo v dôležitom verejnom záujme Únie alebo členského štátu.

 

Správca údajov vás bude vopred (najmenej 3 pracovné dni pred zrušením obmedzenia) informovať o zrušení obmedzenia správy údajov.

 

Právo na vymazanie – právo na zabudnutie


Máte právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu vymazal vaše osobné údaje, ak existuje jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich prevádzkovateľ zhromaždil alebo inak spracúval;
 • odvoláte svoj súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie údajov;
 • namietate proti spracúvaniu údajov na základe oprávneného záujmu a neexistuje žiadny prevažujúci oprávnený dôvod (t. j. oprávnený záujem) na spracúvanie údajov,
 • s osobnými údajmi nakladal správca nezákonne a toto bolo zistené na základe sťažnosti,
  osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť predpísaná právom EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na správcu údajov.


Ak prevádzkovateľ z akéhokoľvek oprávneného dôvodu zverejnil osobné údaje, ktoré o vás spracúva, a je povinný ich z niektorého z vyššie uvedených dôvodov vymazať, je povinný prijať primerane očakávané kroky – vrátane technických opatrení – aby informovať údaje s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu prevádzkovateľa a ostatných prevádzkovateľov údajov, že ste požiadali o vymazanie odkazov na predmetné osobné údaje alebo o kópiu či duplikát týchto osobných údajov.

 

Odstránenie sa neuplatňuje, ak je potrebná správa údajov:

 • na účely výkonu práva na slobodu prejavu a informácií;
 • splnenie povinnosti podľa právnych predpisov EÚ alebo členského štátu, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa, ktorý vyžaduje spracúvanie osobných údajov (takýmto prípadom je spracúvanie údajov v rámci fakturácie, keďže uchovanie faktúry vyžaduje zákon), alebo za účelom plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi údajov;
 • na uvádzanie, uplatňovanie a ochranu právnych nárokov (napr. ak má prevádzkovateľ voči vám pohľadávku a ešte ju nesplnil, alebo ak prebieha sťažnosť spotrebiteľa alebo na správu údajov).

Právo protestovať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov z dôvodov súvisiacich s vašou vlastnou situáciou. Prevádzkovateľ v tomto prípade už osobné údaje nesmie spracúvať, pokiaľ nepreukáže, že spracúvanie údajov je odôvodnené závažnými oprávnenými dôvodmi, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ktoré súvisia s ich predložením, presadzovaním alebo obhajobou. právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú za účelom priameho získavania podnikania, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento účel vrátane profilovania, ak súvisí s priamym získavaním podnikania. Ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na priame obchodné účely, osobné údaje sa už na tento účel nesmú spracúvať.

 

Právo na prenosnosť


Ak je správa údajov vykonávaná automatizovaným spôsobom alebo ak je správa údajov založená na vašom dobrovoľnom súhlase, máte právo požiadať správcu údajov o poskytnutie údajov, ktoré ste poskytli správcovi údajov, a ktoré vám správca údajov zašle v xml, JSON alebo csv formát, ktorý máte k dispozícii, ak je to technicky uskutočniteľné, môžete požiadať správcu údajov, aby údaje v tejto forme postúpil inému správcovi údajov.

Automatizované rozhodovanie


Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahoval rozsah rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanej správe údajov (vrátane profilovania), ktoré by malo na vás právne účinky alebo by sa vás podobne významne dotýkalo. V týchto prípadoch je prevádzkovateľ povinný prijať primerané opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, vrátane aspoň práva dotknutej osoby požadovať ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, vyjadriť jeho názor a podať proti rozhodnutiu námietky.

Vyššie uvedené neplatí, ak rozhodnutie:

 • Nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom údajov;
 • je to umožnené právnymi predpismi EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na správcu údajov, ktoré tiež stanovujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov; alebo
 • na základe vášho výslovného súhlasu.
Právne prostriedky nápravy

Registrácia v registri ochrany údajov


Infotv. v súlade s jeho ustanoveniami musel prevádzkovateľ registrovať určité operácie s údajmi v registri ochrany údajov. Táto ohlasovacia povinnosť bola ukončená dňom 25.5.2018.

Opatrenia na zabezpečenie údajov


Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj pred náhodným zničením a poškodením, ako aj pred zneprístupnením osobných údajov v dôsledku zmien použitej technológie.

Správca údajov urobí všetko v rámci svojich organizačných a technických možností, aby zabezpečil, že aj jeho Spracovatelia údajov pri práci s vašimi osobnými údajmi prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie údajov.

 

Prostriedky


Ak podľa vášho názoru správca údajov porušil zákonné ustanovenie týkajúce sa správy údajov alebo nesplnil niektorú z vašich požiadaviek, môžete začať vyšetrovacie konanie Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií (adresa: 1363 Budapešť, Pf. 9., e-mail) za účelom ukončenia údajnej nezákonnej správy údajov: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefónne čísla: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že v prípade porušenia zákonných ustanovení o správe údajov, alebo ak Prevádzkovateľ nesplní niektorú z Vašich požiadaviek, môžete podať občianskoprávnu žalobu na Prevádzkovateľa na súde.

Úprava informácií o správe údajov


Správca údajov si vyhradzuje právo upraviť tieto informácie o správe údajov spôsobom, ktorý neovplyvní účel a právny základ správy údajov. Používaním webovej stránky po nadobudnutí účinnosti novely súhlasíte so zmenenými informáciami o správe údajov.

Ak si Prevádzkovateľ želá vykonať ďalšie spracovanie údajov v súvislosti so zhromaždenými údajmi na iný účel, než je účel ich zhromažďovania, bude vás informovať o účele spracovania údajov a nasledujúcich informáciách pred ďalším spracovaním údajov:

o dobe uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, o kritériách na jej určenie;

o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a v prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu môžete namietať spracúvanie osobných údajov a v prípade o spracúvaní údajov na základe súhlasu alebo zmluvného vzťahu, môžete požiadať o poskytnutie práv na prenosnosť údajov;

v prípade správy údajov na základe súhlasu, že súhlas môžete kedykoľvek odvolať;

o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;

o tom, či je poskytovanie osobných údajov založené na zákonnej alebo zmluvnej povinnosti alebo je podmienkou uzavretia zmluvy, ako aj o tom, či máte povinnosť osobné údaje poskytnúť, ako aj o možných dôsledkoch neposkytnutia údajov ;

o skutočnosti automatizovaného rozhodovania (ak je takýto postup použitý), vrátane profilovania, ako aj, aspoň v týchto prípadoch, zrozumiteľné informácie o použitej logike a význame takejto správy údajov a očakávaných dôsledkoch pre vás.

Spracovanie údajov môže začať až potom, ak je právnym základom spracovania údajov súhlas, musíte okrem informácií súhlasiť aj so spracovaním údajov.

UnasDesign - Element{name:gastron_footer;display:block;}]